New Directions Addysg

Arbenigwyr Recriwtio a Hyfforddi yn y Sector Addysg

Mewngofnodi'r Cleient/Ymgeisydd

Trosolwg o’r Cwmni

Pam New Directions Addysg?

Gwyliwch ein fideo i weld pam y dylech ddewis New Directions Addysg fel eich dewis bartner recriwtio a hyfforddi.

Pwy yw New Directions Education Limited?

New Directions Addysg yw un o bartneriaid recriwtio a hyfforddi mwyaf blaenllaw y sector addysg yn y DU. Gyda swyddfeydd mewn 10 lleoliad ledled Cymru a Lloegr, mae ein tîm wedi bod yn rhan annatod o’r gymuned addysg ers 1999.

Ni yw dewis gyflenwr neu gyflenwr dan gontract dros 20 o gymunedau lleol ledled y DU, ac yn 2012, llwyddodd ein busnes i gyrraedd y rhestr o’r 100 o gwmnïau recriwtio gorau yng nghyhoeddiad y Conffederasiwn Recriwtio a Chyflogaeth ‘Recruiter’

Mae New Directions yn helpu ysgolion, colegau a phrifysgolion ledled y DU i ddod o hyd i staff cyflenwi addas ar sail hirdymor a byrdymor. Fel asiantaeth cyflenwi athrawon blaenllaw yn y lleoliadau canlynol: Birmingham, Bryste, Caerdydd, Glynebwy, Henffordd, Lerpwl, Llundain, Manceinion, Abertawe a Wrecsam, rydym yn ymrwymedig i helpu personél addysg i ddod o hyd i’r swydd gywir, y tro cyntaf.

Rydym yn cofrestru dros 60,000 o swyddi mewn ysgolion, colegau a phrifysgolion bob blwyddyn. Mae’n amrywio o staff ategol i bersonél addysgu. Mae ein timau’n gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau er mwyn sicrhau bod swyddi addysg yn cael eu paru’n berffaith i’r ymgeiswyr cywir.

Ein Partneriaethau a Chysylltiadau

Mae New Directions Education Limited yn aelod o Is-adran Addysg y Conffederasiwn Recriwtio a Chyflogaeth, sy’n golygu bod ein harferion recriwtio yn unol â’r rhai a arddelir gan y corff swyddogol sy’n llywodraethu ein diwydiant.

Rydym hefyd yn falch o weithio ar y cyd â Chymdeithas Genedlaethol y Prifathrawon a’r Gymdeithas Arweinwyr Ysgolion a Cholegau (ASCL).

New Directions Education Limited yn y Gymuned

Yn ogystal â bod yn un o ddarparwyr recriwtio a hyfforddiant mwyaf blaenllaw y sector addysg, mae ein tîm yn falch iawn o weithio mewn cymunedau lleol. Rydym yn gweithio’n agos gydag ysgolion a cholegau i’w helpu i wireddu eu huchelgeisiau o ran cyflawni, codi arian a dathlu llwyddiant. Fel asiantaeth recriwtio athrawon, rydym yn cydnabod ein cyfrifoldebau i helpu i hyrwyddo’r gwaith rhagorol a wneir o fewn ein sector. I gael manylion am ein partneriaethau, ewch i’n tudalen newyddion. Os credwch y gallai eich tîm gael budd o weithio gyda ni, cysylltwch â’n tîm.