New Directions Addysg

Arbenigwyr Recriwtio a Hyfforddi yn y Sector Addysg

Mewngofnodi'r Cleient/Ymgeisydd

Swyddi a Hyfforddiant Athrawon Cyflenwi yng Nghaerdydd

Canolfan Mileniwm Cymru

New Directions Addysg Caerdydd yw swyddfa fwyaf blaenllaw ein busnes. Y brif swyddfa hon yng nghanol y ddinas ar Deras Bute oedd prif ganolfan gweithrediadau’r tîm yn 1999. Y tîm yng Nghaerdydd yw’r tîm mwyaf o blith ein holl fusnesau recriwtio ledled y DU. Mae’r ymgynghorwyr ymroddedig yn gweithio ledled De a Chanolbarth Cymru i recriwtio staff ar gyfer y sector addysg. Yn ogystal â darparu gwasanaeth recriwtio proffesiynol, mae New Directions hefyd yn cynnig ystod eang o gyrsiau hyfforddi i gefnogi datblygiad proffesiynol parhaus ein cleientiaid a’n hymgeiswyr.

Mae swyddfa Caerdydd yn recriwtio ar gyfer ysgolion cynradd, uwchradd ac AAA a cholegau AB o waith byrdymor i waith cyflenwi hirdymor. Drwy weithio’n agos gydag ysgolion, mae’n darparu’r ateb cywir y tro cyntaf.

Mae New Directions yn aelod o is-adran addysg y Conffederasiwn Recriwtio a Chyflogaeth ac un o gyrff ambarél y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) – y Swyddfa Cofnodion Troseddol (CRB) gynt.

Rydym yn cwmpasu’r ardaloedd canlynol: Caerdydd, Pen-y-bont ar Ogwr,  Rhondda Cynon Taff (RCT), Merthyr Tudful, Powys, Sir Fynwy, Blaenau Gwent, Torfaen, Casnewydd and Chaerffili.

Rydym yn recriwtio ar gyfer y swyddi canlynol: Goruchwylydd Cyflenwi, Athrawon Uwchradd (pob pwnc), Cynradd – Sylfaen, Cyfnod Allweddol 1 (CA1), Cyfnod Allweddol 2 (CA2), Gweinyddwyr Meithrin, Cynorthwywyr Addysgu, Cynorthwywyr Addysgu Lefel Uwch (CALU), Gofalwyr, Glanhawyr, Goruchwylwyr Cinio, swyddi Gweinyddol, Rheolwyr Busnes, Technegwyr Gwyddoniaeth, Technegwyr TGCh, Arolygwyr Arholiadau, Athrawon Newydd Gymhwyso (ANG), Athrawon dan Hyfforddiant, Staff Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) gan gynnwys Cynorthwywyr Addysgu, Cynorthwywyr Addysgu Lefel Uwch ac Athrawon.

Ffeithiau Cyflym

  • Y swyddfa yng Nghaerdydd yw swyddfa fwyaf blaenllaw New Directions Addysg, ac mae’n gartref i dros 25 o arbenigwyr recriwtio i’r sector.
  • Ers sefydlu’r busnes yn 1999, mae’r tîm wedi cofrestru cymaint â 15,000 o ymgeiswyr.
  • New Directions Addysg yng Nghymru yw dewis gyflenwr neu gyflenwr dan gontract y gymuned addysg ledled y wlad.
  • Ers i’r swyddfa yng Nghaerdydd agor ei drysau, mae wedi codi dros £100,000 i elusennau a mentrau lleol.
  • Yn 2012, llwyddodd y busnes i gyrraedd y rhestr o’r 100 o gwmnïau recriwtio gorau yng nghylchgrawn y Recruiter. Hon oedd yr asiantaeth gyntaf yng Nghymru i gael cydnabyddiaeth o’r fath.

Gary Williams – Cyfarwyddwr Grŵp Datblygu Busnes a Gwerthiannau

Mae New Directions Addysg wedi bod yn rhan annatod o’r gymuned ers 1999. Mae ein busnes yn parhau i dyfu ac yn mynd o nerth i nerth bob blwyddyn. Yn ogystal â gwasanaeth recriwtio traddodiadol ar gyfer y sector addysg, rydym yn cynnig gwasanaeth dwyieithog gyda’n desg gymorth cyfrwng Cymraeg, sydd bellach yn cyfrif am 10% o’n busnes.

Sefydlwyd hefyd dîm hyfforddi mewnol mewn ymateb uniongyrchol i anghenion y personél addysg rydym yn gweithio mewn partneriaeth â hwy. Mae ein cysylltiadau â’r Gymdeithas Arweinwyr Ysgolion a Cholegau (ASCL) a Chymdeithas Genedlaethol y Prifathrawon (NAHT) wedi ategu ymhellach ein gallu i ddarparu’r gwasanaeth cywir, y tro cyntaf, i’n hymgeiswyr a’n cleientiaid.

Ein Tysteb Diweddaraf

Mae fy mhrofiad fel athrawes llanw wedi bod yn un cadarnhaol. Roeddwn yn falch iawn pan ofynnwyd i mi weithio mewn un ysgol yn benodol yn enwedig gan fod dyddiau penodol wedi eu gosodwyd i mi weithio yno. Rwy'n hoffi'r berthynas sydd gen i gyda fy Rheolwr Cyfrif. Yr wyf yn credu ei fod yn gwerthfawrogi'r gwaith yr wyf yn ei wneud ac yn parchu’r blynyddoedd o brofiad sydd gen i mewn addysgu. Mae e dim ond yn cysylltu â mi pan mae angen iddo ac mae bob amser yn barod i esbonio pethau'n glir ac yn ddidwyll. Mae'n hawdd mynd ato heb fod yn rhy gyfarwydd. Rwyf wedi bod yn ffodus iawn i allu gweithio mewn un ysgol ac maent wedi bod yn gefnogol iawn. Credaf yn gryf fod gweithio mewn un neu ddwy ysgol yn rheolaidd  o fudd i bawb dan sylw. Mae’r ysgol yn dangos eu cefnogaeth drwy gynorthwyo fy natblygiad. Mae addysgu fel athrawes cyflenwi yn ffynhonnell dda o incwm.

Shirley, Athrawes Cyfrwng Iaith Gymraeg

Sut i ddod o hyd i ni

SwyddfaCaerdydd :
New Directions Education Ltd
Lambourne House
Lambourne Crescent
Caerdydd
CF14 5GL
Ffôn: 029 2039 0133
Ffacs: 029 2039 0134
Teithio
Yn y car: Maes Parcio St. Davids 2
Ar y trên: Caerdydd Canolog
Gwybodaeth am Deithio: Teithio Caerdydd