New Directions Addysg

Arbenigwyr Recriwtio a Hyfforddi yn y Sector Addysg

Mewngofnodi'r Cleient/Ymgeisydd

Ein Gwerthoedd

ValuesWEB2-200x192Mae New Directions wedi bod yn rhan annatod o’r sector recriwtio a hyfforddi ers 1994. Rydym wedi tyfu’n sefydliad ar gyfer y DU gyfan oherwydd ein pobl. Nid ydym byth yn cyfaddawdu ar ansawdd ac anelwn at gynnig y gwasanaeth mwyaf cystadleuol i bob un o’n cymunedau. Wrth i grŵp o gwmnïau New Directions barhau i dyfu, mae’n bwysig dathlu’r gwerthoedd rydym yn anelu at eu cyflawni fel busnes.

 

Ein gwerthoedd – ein hegwyddorion…

Cymuned

Mae gweithio fel cymuned yn allweddol i lwyddo fel cwmni, ac, ynghyd â’n brwdfrydedd, ein dawn, ein dealltwriaeth, a’n profiad yn y gymuned, bydd pob un ohonom yn ymrwymedig i’r un diben cyffredin.

Arloesedd

Mae arloesedd yn cynnig y cyfle i fod yn greadigol a pherfformio i safon uchel. Drwy wella ei heffeithlonrwydd, ei chynhyrchiant, ei safle cystadleuol a’i chyfran o’r farchnad, bydd asiantaeth New Directions yn parhau i lwyddo yn y dyfodol.

Uniondeb

Mae pawb yn gyfrifol am ymddygiad moesegol o’r safon uchaf. Mae ein tegwch a’n gonestrwydd yn sicrhau bod New Directions yn frand sy’n ennyn ymddiriedaeth.

Ansawdd

Drwy ymdrechu’n gyson i wella’r gwasanaeth a ddarperir, gallwn sicrhau ein bod yn meithrin cydberthnasau effeithiol a pharhaus â phob un o’n rhanddeiliaid er mwyn sicrhau bod popeth a wnawn yn cyrraedd y safonau uchaf.

Parch

Ymddwyn mewn ffordd sy’n parchu hawliau ac urddas pawb rydych yn ymwneud â hwy, gan sicrhau cyfrinachedd a dealltwriaeth o amgylchiadau pob unigolyn.