New Directions Addysg

Arbenigwyr Recriwtio a Hyfforddi yn y Sector Addysg

Mewngofnodi'r Cleient/Ymgeisydd

Swyddi Athrawon Cyflenwi yng Nglyn Ebwy

New Directions Addysg Glyn Ebwy yw ein pedwaredd swyddfa yng Nghymru. Wedi’i lleoli yng nghanol Brynmawr, mae’r swyddfa hon yn gwasanaethu Blaenau Gwent a’r cyffiniau. Mae’r ymgynghorwyr ymroddedig yn gweithio ledled De a Chanolbarth Cymru i recriwtio staff ar gyfer y sector addysg. Yn ogystal â darparu gwasanaeth recriwtio proffesiynol, mae New Directions hefyd yn cynnig ystod eang o gyrsiau hyfforddi i gefnogi datblygiad proffesiynol parhaus ein cleientiaid a’n hymgeiswyr.

Mae swyddfa Glyn Ebwy yn recriwtio ar gyfer ysgolion cynradd, uwchradd ac AAA yn ogystal â cholegau AB, o waith byrdymor i waith cyflenwi hirdymor. Drwy weithio’n agos gydag ysgolion, mae’n darparu’r ateb cywir y tro cyntaf.

Mae New Directions yn aelod o isadran addysg y Conffederasiwn Recriwtio a Chyflogaeth ac un o gyrff ambarél y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) – y Swyddfa Cofnodion Troseddol (CRB) gynt.

Rydym yn recriwtio ar gyfer y swyddi canlynol: Goruchwylwyr Cyflenwi, Athrawon Uwchradd (pob pwnc), Cynradd – Sylfaen, Cyfnod Allweddol 1 (CA1), Cyfnod Allweddol 2 (CA2), Gweinyddesau Meithrin, Cynorthwywyr Addysgu, Cynorthwywyr Addysgu Lefel Uwch (CALU), Gofalwyr, Glanhawyr, Goruchwylwyr Cinio, swyddi Gweinyddol, Rheolwyr Busnes, Technegwyr Gwyddoniaeth, Technegwyr TGCh, Arolygwyr Arholiadau, Athrawon Newydd Gymhwyso (ANG), Athrawon dan Hyfforddiant, staff Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) gan gynnwys Cynorthwywyr Addysgu, Cynorthwywyr Addysgu Lefel Uwch ac Athrawon.

Ffeithiau Cyflym

  • New Directions Addysg Glyn Ebwy yw ein pedwaredd swyddfa yng Nghymru.
  • Mae’r tîm wedi gweithio gydag ysgolion yn yr ardal er 1999.
  • New Directions Addysg yng Nghymru yw dewis gyflenwr neu gyflenwr dan gontract y gymuned addysg ledled y wlad.
  • Yn 2012, llwyddodd y busnes i gyrraedd y rhestr o’r 100 o gwmnïau recriwtio gorau yng nghylchgrawn y Recruiter. Hon oedd yr asiantaeth gyntaf yng Nghymru i gael cydnabyddiaeth o’r fath.

Gary Williams – Cyfarwyddwr Grŵp Datblygu Busnes a Gwerthiannau

Mae New Directions Addysg wedi bod yn rhan annatod o’r gymuned ers 1999. Mae ein busnes yn parhau i dyfu ac yn mynd o nerth i nerth bob blwyddyn. Yn ogystal â gwasanaeth recriwtio traddodiadol ar gyfer y sector addysg, rydym yn cynnig gwasanaeth dwyieithog gyda’n desg gymorth cyfrwng Cymraeg, sydd bellach yn cyfrif am 10% o’n busnes.

Sefydlwyd hefyd dîm hyfforddi mewnol mewn ymateb uniongyrchol i anghenion y personél addysg rydym yn gweithio mewn partneriaeth â hwy. Mae ein cysylltiadau â’r Gymdeithas Arweinwyr Ysgolion a Cholegau (ASCL) a Chymdeithas Genedlaethol y Prifathrawon (NAHT) wedi ategu ymhellach ein gallu i ddarparu’r gwasanaeth cywir, y tro cyntaf, i’n hymgeiswyr a’n cleientiaid.