New Directions Addysg

Arbenigwyr Recriwtio a Hyfforddi yn y Sector Addysg

Mewngofnodi'r Cleient/Ymgeisydd

Gwasanaethau i Ysgolion

Mae New Directions wedi bod yn rhan annatod o’r sector addysg ledled Cymru a Lloegr ers 1999. Fel un o asiantaethau athrawon cyflenwi mwyaf blaenllaw y gymuned addysg, gallwn gynnig gwasanaeth sy’n adlewyrchu anghenion ein hymgeiswyr a’n cleientiaid. Gallwn gynnig atebion recriwtio a hyfforddi i ddiwallu anghenion ysgolion cynradd, uwchradd ac anghenion addysgol arbennig (AAA) o’n canghennau yng Nghymru (Caerdydd, Glyn Ebwy, Abertawe, a Wrecsam) ac yn Lloegr (Llundain, Bryste, Henffordd, Birmingham, Manceinion a Lerpwl).

Mae New Directions yn darparu’r personél canlynol i ysgolion:

 • Athrawon Cymwysedig – Cynradd ac Uwchradd
 • Athrawon AAA
 • Goruchwylwyr Cyflenwi
 • Arolygwyr Arholiadau
 • Cynorthwywyr Addysgu
 • Cynorthwywyr Cymorth Dysgu
 • Gweinyddwyr Meithrin
 • Ysgrifenyddion, Gweinyddwyr, Derbynyddion, Bwrsariaid
 • Gofalwyr

Manteision ein Gwasanaeth

 • Mae gan New Directions Education Limited gronfa ddata o tua 10,000 o ymgeiswyr.
 • Mae’r holl bersonél a anfonir i ysgolion wedi cael gwiriad diweddar gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) – y Swyddfa Cofnodion Troseddol (CRB) gynt ac wedi cael cyfweliad wyneb yn wyneb ag un o’n hymgynghorwyr recriwtio addysg
 • Rydym yn cynnig yr opsiwn i gofrestru eich athrawon cyflenwi ‘eich hunain’ â New Directions er mwyn gwneud arbedion.
 • Rydym yn llunio rhaglen fanwl o gyrsiau hyfforddi ar gyfer ysgolion mewn mannau lleol ledled y DU.
 • Rydym yn cynnig detholiad o gyrsiau hyfforddi sy’n seiliedig ar y cwricwlwm ar gyfer athrawon cyflenwi yn ystod gwyliau ysgol er mwyn sicrhau bod staff addysgu New Directions yn cyrraedd y safonau uchaf.
 • Er mwyn darparu gwasanaeth personol i chi, mae gennym reolwyr cyfrif penodedig i ddelio ag ysgolion ym mhob sir fel y gallant weithio gyda chi er mwyn meithrin dealltwriaeth well o’ch gofynion.
 • Mae gennym wasanaeth ar ddyletswydd cyfleus i ddelio â’ch gofynion saith diwrnod yr wythnos fel y gallwn ateb eich ymholiadau rhwng 7am a 9pm.
 • Mae New Directions yn aelod corfforaethol o’r Conffederasiwn Recriwtio a Chyflogaeth.

Cydymffurfiaeth

Mae New Directions yn cynnal proses gofrestru drylwyr wrth gofrestru ymgeiswyr newydd. Mae pob unigolyn yn cael cyfweliad un-i-un â rheolwr cyfrif penodol. Mae pob aelod o’n staff wedi cael gwiriad dilys gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) – CRB gynt, a gaiff ei adnewyddu bob dwy flynedd. Rydym hefyd yn cynnal gwiriadau Rhestr 99 ac yn cadw’r holl gardiau adnabod, dogfennaeth a thystysgrifau perthnasol.

Dywed Pennaeth Cydymffurfiaeth New Directions Education, Leah Seltzer, :

“Caiff ein hymrwymiad i gyflawni a chynnal y safonau uchaf wrth recriwtio ei adlewyrchu yn ein cyrhaeddiad o 100% yn archwiliad ail-achredu’r Marc Ansawdd. Rydym yn sicrhau bod pob un o’n hymgeiswyr yn cyrraedd meincnodau o ran ansawdd drwy ein prosesau fetio trylwyr. Mae diogelu wrth wraidd yr hyn a wnawn fel busnes. Nid ydym yn cyfaddawdu ar ansawdd ein hymgeiswyr ac rydym yn parhau i ystyried anghenion ein cleientiaid ac, yn y pen draw, anghenion y plant. Mae ein proses gofrestru yn un drylwyr iawn ac nid ydym yn gwyro oddi wrthi ar unrhyw adeg.”

Mae ein busnes hefyd yn gwmni ambarél ar gyfer y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd sy’n golygu y gallwn broses gofynion DBS eich tîm.

Gwasanaeth ar Ddyletswydd

Mae ein tîm yn cynnig gwasanaeth y tu allan i oriau swyddfa er mwyn sicrhau ein bod yn gweithio i lenwi holl swyddi gwag ysgolion. Os bydd angen rôl gyflenwi arnoch am gyfnod byr neu hir, mae ein timau ym Mryste, Birmingham, Caerdydd, Glynebwy, Henffordd, Lerpwl, Llundain, Manceinion, Abertawe a Wrecsam ar gael rhwng 7.00am a 9.00pm, saith diwrnod yr wythnos.

Hyfforddiant

Mae New Directions Education yn elwa ar dîm hyfforddi mewnol. Sefydlwyd y grŵp hwn o unigolion o ganlyniad uniongyrchol i ofynion ein cleientiaid a’n hymgeiswyr o ran datblygiad proffesiynol parhaus (DPP). Drwy weithio’n agos gydag ysgolion a cholegau ledled Cymru a Lloegr, gallwn ddarparu hyfforddiant ardystiedig a phwrpasol i ddiwallu anghenion unigol ac anghenion tîm.

Mae ein tîm hyfforddi mewnol wedi’i achredu’n llawn i ddarparu ein rhaglen o gyrsiau. Os yw eich ysgol neu goleg yn chwilio am rywbeth nad yw ar ein rhestr gyfredol, llenwch ein a bydd aelod o’n tîm yn cysylltu â chi o fewn 48 awr er mwyn trafod eich gofynion.

O Ddiogelu Plant i Ymwybyddiaeth o Awtistiaeth, mae ein portffolio yn helaeth ond nid yn gyfyngedig. Gallwn ddarparu hyfforddiant ar ein safleoedd ledled y DU neu’n fewnol ar eich safle chi.

Mae ein tîm yn canolbwyntio ar hyblygrwydd ac ansawdd mewn hyfforddiant am brisiau cystadleuol.

Manylion y Cwmni
Manylion Cyswllt