New Directions Addysg

Arbenigwyr Recriwtio a Hyfforddi yn y Sector Addysg

Mewngofnodi'r Cleient/Ymgeisydd

Gwasanaethau i Ysgolion

Mae New Directions wedi bod yn rhan annatod o’r sector addysg ledled Cymru a Lloegr ers 1999. Fel un o asiantaethau athrawon cyflenwi mwyaf blaenllaw y gymuned addysg, gallwn gynnig gwasanaeth sy’n adlewyrchu anghenion ein hymgeiswyr a’n cleientiaid. Gallwn gynnig atebion recriwtio a hyfforddi i ddiwallu anghenion ysgolion cynradd, uwchradd ac anghenion addysgol arbennig (AAA) o’n canghennau yng Nghymru (Caerdydd, Glyn Ebwy, Abertawe, a Wrecsam) ac yn Lloegr (Llundain, Bryste, Henffordd, Birmingham, Manceinion a Lerpwl).

Mae New Directions yn darparu’r personél canlynol i ysgolion:

 • Athrawon Cymwysedig – Cynradd ac Uwchradd
 • Athrawon AAA
 • Goruchwylwyr Cyflenwi
 • Arolygwyr Arholiadau
 • Cynorthwywyr Addysgu
 • Cynorthwywyr Cymorth Dysgu
 • Gweinyddwyr Meithrin
 • Ysgrifenyddion, Gweinyddwyr, Derbynyddion, Bwrsariaid
 • Gofalwyr

Manteision ein Gwasanaeth

 • Mae gan New Directions Education Limited gronfa ddata o tua 10,000 o ymgeiswyr.
 • Mae’r holl bersonél a anfonir i ysgolion wedi cael gwiriad diweddar gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) – y Swyddfa Cofnodion Troseddol (CRB) gynt ac wedi cael cyfweliad wyneb yn wyneb ag un o’n hymgynghorwyr recriwtio addysg
 • Rydym yn cynnig yr opsiwn i gofrestru eich athrawon cyflenwi ‘eich hunain’ â New Directions er mwyn gwneud arbedion.
 • Rydym yn llunio rhaglen fanwl o gyrsiau hyfforddi ar gyfer ysgolion mewn mannau lleol ledled y DU.
 • Rydym yn cynnig detholiad o gyrsiau hyfforddi sy’n seiliedig ar y cwricwlwm ar gyfer athrawon cyflenwi yn ystod gwyliau ysgol er mwyn sicrhau bod staff addysgu New Directions yn cyrraedd y safonau uchaf.
 • Er mwyn darparu gwasanaeth personol i chi, mae gennym reolwyr cyfrif penodedig i ddelio ag ysgolion ym mhob sir fel y gallant weithio gyda chi er mwyn meithrin dealltwriaeth well o’ch gofynion.
 • Mae gennym wasanaeth ar ddyletswydd cyfleus i ddelio â’ch gofynion saith diwrnod yr wythnos fel y gallwn ateb eich ymholiadau rhwng 7am a 9pm.
 • Mae New Directions yn aelod corfforaethol o’r Conffederasiwn Recriwtio a Chyflogaeth.

Cydymffurfiaeth

Mae New Directions yn cynnal proses gofrestru drylwyr wrth gofrestru ymgeiswyr newydd. Mae pob unigolyn yn cael cyfweliad un-i-un â rheolwr cyfrif penodol. Mae pob aelod o’n staff wedi cael gwiriad dilys gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) – CRB gynt, a gaiff ei adnewyddu bob dwy flynedd. Rydym hefyd yn cynnal gwiriadau Rhestr 99 ac yn cadw’r holl gardiau adnabod, dogfennaeth a thystysgrifau perthnasol.

Dywed Pennaeth Cydymffurfiaeth New Directions Education, Leah Seltzer, :

“Caiff ein hymrwymiad i gyflawni a chynnal y safonau uchaf wrth recriwtio ei adlewyrchu yn ein cyrhaeddiad o 100% yn archwiliad ail-achredu’r Marc Ansawdd. Rydym yn sicrhau bod pob un o’n hymgeiswyr yn cyrraedd meincnodau o ran ansawdd drwy ein prosesau fetio trylwyr. Mae diogelu wrth wraidd yr hyn a wnawn fel busnes. Nid ydym yn cyfaddawdu ar ansawdd ein hymgeiswyr ac rydym yn parhau i ystyried anghenion ein cleientiaid ac, yn y pen draw, anghenion y plant. Mae ein proses gofrestru yn un drylwyr iawn ac nid ydym yn gwyro oddi wrthi ar unrhyw adeg.”

Mae ein busnes hefyd yn gwmni ambarél ar gyfer y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd sy’n golygu y gallwn broses gofynion DBS eich tîm.

Gwasanaeth ar Ddyletswydd

Mae ein tîm yn cynnig gwasanaeth y tu allan i oriau swyddfa er mwyn sicrhau ein bod yn gweithio i lenwi holl swyddi gwag ysgolion. Os bydd angen rôl gyflenwi arnoch am gyfnod byr neu hir, mae ein timau ym Mryste, Birmingham, Caerdydd, Glynebwy, Henffordd, Lerpwl, Llundain, Manceinion, Abertawe a Wrecsam ar gael rhwng 7.00am a 9.00pm, saith diwrnod yr wythnos.

Hyfforddiant

Mae New Directions Education yn elwa ar dîm hyfforddi mewnol. Sefydlwyd y grŵp hwn o unigolion o ganlyniad uniongyrchol i ofynion ein cleientiaid a’n hymgeiswyr o ran datblygiad proffesiynol parhaus (DPP). Drwy weithio’n agos gydag ysgolion a cholegau ledled Cymru a Lloegr, gallwn ddarparu hyfforddiant ardystiedig a phwrpasol i ddiwallu anghenion unigol ac anghenion tîm.

Mae ein tîm hyfforddi mewnol wedi’i achredu’n llawn i ddarparu ein rhaglen o gyrsiau. Os yw eich ysgol neu goleg yn chwilio am rywbeth nad yw ar ein rhestr gyfredol, llenwch ein a bydd aelod o’n tîm yn cysylltu â chi o fewn 48 awr er mwyn trafod eich gofynion.

O Ddiogelu Plant i Ymwybyddiaeth o Awtistiaeth, mae ein portffolio yn helaeth ond nid yn gyfyngedig. Gallwn ddarparu hyfforddiant ar ein safleoedd ledled y DU neu’n fewnol ar eich safle chi.

Mae ein tîm yn canolbwyntio ar hyblygrwydd ac ansawdd mewn hyfforddiant am brisiau cystadleuol.

Cymryd golwg ar ein llyfrynnau

Rydym wedi creu llyfrynnau sy’n tynnu sylw at y meysydd yr ydym yn recriwtio ar gyfer.

AWA Brochure Welsh WLM Brochure

Manylion y Cwmni
Manylion Cyswllt