New Directions Addysg

Arbenigwyr Recriwtio a Hyfforddi yn y Sector Addysg

Mewngofnodi'r Cleient/Ymgeisydd

Athrawon Cyfnod Allweddol 1, Bangor

Disgrifiad y Swydd

Mae New Directions Addysg yn chwilio i  recriwtio nifer o athrawon CA1 i weithio ar sail llanw i gefnogi ysgolion o fewn Sîr Conwy a Gwynedd.

Gan fod y cyflenwr a ffafrir o staff addysg yn yr ardal leol, rydym yn gallu edrych am lleoliadau tymor byr a hir mewn ysgolion cynradd ac uwchradd.

Bydd yr ymgeisydd delfrydol yr frwdfrydig, llawn cymhelliant, gyda rheolaeth dosbarth rhagorol ac angerdd am addysgu.

Mae’n hanfodol eich bod yn rhugl yn y Gymraeg ac gyda profiad o addysgu mewn ysgol cyfrwng Cymraeg.

Gwybodaeth Ychwanegol

Athro Cyfnod Sylfaen y Blynyddoedd Cynnar

Fel athro Cyfnod Sylfaen y Blynyddoedd Cynnar byddwch yn gweithio mewn meithrinfeydd dydd neu mewn dosbarthiadau derbyn mewn ysgol babanod neu ysgol gynradd. Bydd y meysydd datblygu fel arfer yn cynnwys y canlynol:

 • Datblygiad personol, cymdeithasol ac emosiynol;
 • Llythrennedd;
 • Cyfathrebu ac iaith;
 • Mathemateg;
 • Dealltwriaeth o'r byd;
 • Datblygiad corfforol;
 • Celf a dylunio mynegiannol.

Dyletswyddau nodweddiadol Athrawon Cyflenwi Cyfnod Sylfaen y Blynyddoedd Cynnar

 • Addysgu pob maes o Fframwaith Statudol y Blynyddoedd Cynnar:
 • Trefnu'r ystafell ddosbarth a'r adnoddau dysgu i greu amgylchedd addysgu diogel a chadarnhaol;
 • Cynllunio a pharatoi gweithgareddau sy'n bodloni anghenion bob ystod gallu o fewn eu dosbarth;
 • Ysgogi disgyblion drwy ddull cyflwyno brwdfrydig, llawn dychymyg;
 • Sicrhau disgyblaeth;
 • Bodloni gofynion o ran asesu a chofnodi datblygiad disgyblion;
 • Cydlynu gweithgareddau ac adnoddau o fewn maes penodol o'r cwricwlwm, gan helpu cydweithwyr i gyflwyno'r maes arbenigol hwn;
 • Bod yn ymwybodol o'r newidiadau a'r datblygiadau diweddaraf yn strwythur y cwricwlwm;
 • Cymryd rhan yn nigwyddiadau a gweithgareddau'r ysgol a allai gael eu cynnal dros y penwythnos neu gyda'r nos;
 • Cysylltu â chydweithwyr a gweithio mewn ffordd hyblyg, yn arbennig mewn ysgolion llai o faint a meithrinfeydd dydd.

Beth allwch chi ei ddisgwyl gan New Directions Addysg?

 • Rheolwr Cyfrif penodedig;
 • Gwaith cyflenwi rheolaidd ac amrywiol fel athro;
 • Cyflog cystadleuol;
 • Rolau addysgu hirdymor posibl;
 • Cydymffurfiaeth â'r Rheoliadau Gweithwyr Asiantaeth (AWR);
 • Rhwydwaith o ganghennau ledled y DU;
 • Cyflenwr a ffefrir gan 19 o fwrdeistrefi ledled y DU;
 • Cynllun argymell ffrind;
 • Uchel ei barch yn y diwydiant addysg a recriwtio.

Os gwelwch yn dda cysylltwch New Directions Addysg Am ragor o wybodaeth am y swydd wag hon, ymlaen 01248 884225, neu defnyddiwch ein ffurflen isod.

Last modified: 3rd July 2018


Ymchwiliad Cyflym
Dull Cysylltu (Gofynnol)

Naill ai mae angen rhif ffôn neu gyfeiriad ebost

Neges neu CV (Gofynnol)

Ysgrifennwch neges ymholiad neu atodwch eich CV

Bydd New Directions yn prosesu'r data a ddarparwch yn unol â'n Hysbysiad Preifatrwydd.