New Directions Addysg

Arbenigwyr Recriwtio a Hyfforddi yn y Sector Addysg

Mewngofnodi'r Cleient/Ymgeisydd

Athrawon Cynradd Cyfrwng Cymraeg, Gwynedd

Disgrifiad y Swydd

Mae New Directions yn chwilio am Athrawon Cyfrwng Cymraeg i weithio mewn nifer o Ysgolion Cynradd ar draws Conwy.

Croesawir ymgeiswyr sy’n arbenigo mewn unrhyw gyfnod allweddol, yn ogystal ag athrawon sydd newydd gymhwyso.

Mae disgwyl i ymgeiswyr fod yn weithgar, hyblyg a phroffesiynol a bod yn angerddol tuag at ddarparu addysg o safon uchel i blant y cynradd.

Mae gofyn i bob un o’r ymgeiswyr:

 • Gwblhau ‘DBS’ (CRB gynt)
 • Fod yn gymwys fel athro neu athrawes
 • Fod wedi cofrestru gyda’ ‘EWC’
 • Gael rhywun a all roi geirda sy’n rhoi sylwad ar eu gallu i ddysgu

Gwybodaeth Ychwanegol

Fel asiantaeth cyflenwi flaenllaw ym maes addysg, mae New Directions yn recriwtio Athrawon Cynradd ar gyfer swyddi yng Nghyfnod Sylfaen y Blynyddoedd Cynnar, Cyfnod Allweddol 1 (CA1) a Chyfnod Allweddol 2 (CA2)

Rôl Swydd Athro Cynradd

Bydd eich rôl fel Athro Cynradd yng ngrŵp oedran eich arbenigedd yn amrywiol ac weithiau'n heriol. Fodd bynnag, byddai'n anodd iawn i chi ddod o hyd i yrfa sy'n rhoi cymaint o foddhad lle mai eich prif amcanion fydd datblygu'r plant a'u paratoi ar gyfer y cam nesaf.

Mae New Directions yn croesawu Athrawon Newydd Gymhwyso.

Ffeithiau Cyflym:

 • Roedd contract athro cyflenwi gan 10% o athrawon newydd gymhwyso a gafodd eu hyfforddi i addysgu mewn ysgolion cynradd, o gymharu â 6% o athrawon newydd gymhwyso a gafodd eu hyfforddi i addysgu mewn ysgolion uwchradd.
 • Nododd 25% o athrawon newydd gymhwyso a gafodd eu hyfforddi i addysgu mewn ysgolion cynradd eu bod wedi'u cyflogi yn un o'r ysgolion lle cawsant eu hyfforddiant o gymharu â 32% o athrawon newydd gymhwyso a gafodd eu hyfforddi i addysgu mewn ysgolion uwchradd.
 • Nododd 18% o athrawon newydd gymhwyso a gafodd eu hyfforddi i addysgu mewn ysgolion cynradd eu bod wedi adleoli er mwyn ymgymryd â'u swydd addysgu bresennol o gymharu â 24% o athrawon newydd gymhwyso a gafodd eu hyfforddi i addysgu mewn ysgolion uwchradd.

Dyletswyddau nodweddiadol Athrawon Cyflenwi Cynradd

 • Addysgu pob maes o gwricwlwm yr ysgol neu eich arbenigedd pwnc;
 • Trefnu'r ystafell ddosbarth a'r adnoddau dysgu i greu amgylchedd addysgu cadarnhaol;
 • Cynllunio, paratoi ac addysgu gwersi sy'n addas i fyfyrwyr o bob ystod gallu;
 • Ysgogi disgyblion drwy ddull cyflwyno brwdfrydig, llawn dychymyg;
 • Sicrhau disgyblaeth;
 • Bodloni gofynion o ran asesu a chofnodi datblygiad disgyblion;
 • Cydlynu gweithgareddau ac adnoddau o fewn maes penodol o'r cwricwlwm, gan helpu cydweithwyr i gyflwyno'r maes arbenigol hwn;
 • Bod yn ymwybodol o'r newidiadau a'r datblygiadau diweddaraf yn strwythur y cwricwlwm;
 • Cymryd rhan mewn digwyddiadau a gweithgareddau'r ysgol a allai gael eu cynnal dros y penwythnos neu gyda'r nos;
 • Cysylltu â chydweithwyr a gweithio mewn ffordd hyblyg, yn arbennig mewn ysgolion llai o faint.

Beth allwch chi ei ddisgwyl gan New Directions Addysg?

 • Rheolwr Cyfrif penodedig;
 • Gwaith cyflenwi rheolaidd ac amrywiol fel athro;
 • Cyflog cystadleuol;
 • Rolau addysgu hirdymor posibl;
 • Cydymffurfiaeth â'r Rheoliadau Gweithwyr Asiantaeth (AWR);
 • Rhwydwaith o ganghennau ledled y DU;
 • Cyflenwr a ffefrir gan 19 o fwrdeistrefi ledled y DU;
 • Cynllun argymell ffrind;
 • Uchel ei barch yn y diwydiant addysg a recriwtio.

Os gwelwch yn dda cysylltwch New Directions Addysg Am ragor o wybodaeth am y swydd wag hon, ymlaen 01248 884225, neu defnyddiwch ein ffurflen isod.

Last modified: 8th October 2018


Ymchwiliad Cyflym
Dull Cysylltu (Gofynnol)

Naill ai mae angen rhif ffôn neu gyfeiriad ebost

Neges neu CV (Gofynnol)

Ysgrifennwch neges ymholiad neu atodwch eich CV

Bydd New Directions yn prosesu'r data a ddarparwch yn unol â'n Hysbysiad Preifatrwydd.