New Directions Addysg

Arbenigwyr Recriwtio a Hyfforddi yn y Sector Addysg

Mewngofnodi'r Cleient/Ymgeisydd

Athrawon Newydd Gymhwyso

Disgrifiad y Swydd

Mae New Directions Addysg yn chwilio am athrawon sydd newydd gymhwyso, i weithio mewn ysgolion gyfrwng Gymraeg yn Sir Ddinbych.
Gallwn gynnig nifer o brofiadau dros dro yn ysgolion cynradd.
Mi fydd arbenigwyr pwnc a chyfnodau allweddol yn cael eu hystyried.
Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol y gallu i ddarparu addysg o safon uchel i ddisgyblion o bob oedran trwy gyfrwng y Gymraeg. Yn ogystal â chynllunio a pharatoi adnoddau perthnasol.
Mae’r swydd hon yn berffaith ar gyfer blwyddyn ANG, gan ei fod yn rhoi’r cyfle i’r ymgeisydd datblygu ei gysylltiadau gyda nifer fawr o ysgolion ar draws yr ardal.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ydych chi'n Athro Newydd Gymhwyso (ANG) sy'n chwilio am swydd addysgu?

Mae New Directions Education yn asiantaeth cyflenwi athrawon flaenllaw ym maes addysg gyda naw swyddfa ledled y DU. Rydym yn recriwtio Athrawon Newydd Gymhwyso ar gyfer swyddi addysgu gwag byrdymor a hirdymor.

Os ydych chi'n chwilio am swydd addysgu mewn ysgol gynradd, yn ceisio dod o hyd i swydd wag fel athro uwchradd lleol neu'n awyddus i weithio ym maes Anghenion Addysgol Arbennig (AAA), mae New Directions am glywed gennych.

Rôl Swydd ANG

Ar ddechrau eich gyrfa addysgu, bydd ambell i ddiwrnod pan fyddwch yn amau eich bod wedi gwneud y penderfyniad iawn ond yn ystod sesiwn ddiweddar gydag Athrawon Newydd Gymhwyso, dywedodd y cyn-Bennaeth a Swyddog Datblygu Busnes New Directions, Bob Meier, wrth y grŵp o raddedigion a oedd wedi dod ynghyd, "Er gwaethaf y diwrnodau anodd, addysgu yw'r yrfa fwyaf boddhaus y gallwch ei dewis". Amlinellodd hefyd bwysigrwydd sicrhau bod eich ffurflenni cais o'r radd flaenaf pan fyddwch yn gwneud cais am swydd barhaol.

Ymhlith dyletswyddau nodweddiadol ANG, mae:

 • Addysgu pob maes o gwricwlwm yr ysgol neu eich arbenigedd pwnc;
 • Trefnu'r ystafell ddosbarth a'r adnoddau dysgu i greu amgylchedd addysgu cadarnhaol;
 • Cynllunio, paratoi ac addysgu gwersi sy'n addas i fyfyrwyr o bob ystod gallu;
 • Ysgogi disgyblion drwy ddull cyflwyno brwdfrydig, llawn dychymyg;
 • Sicrhau disgyblaeth;
 • Bodloni gofynion o ran asesu a chofnodi datblygiad disgyblion;
 • Cydlynu gweithgareddau ac adnoddau o fewn maes penodol o'r cwricwlwm, gan helpu cydweithwyr i gyflwyno'r maes arbenigol hwn;
 • Bod yn ymwybodol o'r newidiadau a'r datblygiadau diweddaraf yn strwythur y cwricwlwm;
 • Cymryd rhan mewn digwyddiadau a gweithgareddau'r ysgol a allai gael eu cynnal dros y penwythnos neu gyda'r nos;
 • Cysylltu â chydweithwyr a gweithio mewn ffordd hyblyg, yn arbennig mewn ysgolion llai o faint.

Beth allwch chi ei ddisgwyl gan New Directions Addysg?

 • Rheolwr Cyfrif penodedig;
 • Gwaith cyflenwi rheolaidd ac amrywiol fel athro;
 • Cyflog cystadleuol;
 • Rolau addysgu hirdymor posibl;
 • Cydymffurfiaeth â'r Rheoliadau Gweithwyr Asiantaeth (AWR);
 • Rhwydwaith o ganghennau ledled y DU;
 • Cyflenwr a ffefrir gan 19 o fwrdeistrefi ledled y DU;
 • Cynllun argymell ffrind;
 • Uchel ei barch yn y diwydiant addysg a recriwtio.

Os gwelwch yn dda cysylltwch New Directions Addysg Am ragor o wybodaeth am y swydd wag hon, ymlaen 01978 884290, neu defnyddiwch ein ffurflen isod.

Last modified: 7th September 2019


Ymchwiliad Cyflym
Dull Cysylltu (Gofynnol)

Naill ai mae angen rhif ffôn neu gyfeiriad ebost

Neges neu CV (Gofynnol)

Ysgrifennwch neges ymholiad neu atodwch eich CV

Bydd New Directions yn prosesu'r data a ddarparwch yn unol â'n Hysbysiad Preifatrwydd.