New Directions Addysg

Arbenigwyr Recriwtio a Hyfforddi yn y Sector Addysg

Mewngofnodi'r Cleient/Ymgeisydd

Disgrifiad y Swydd

Mae New Directions Addysg yn edrych i recriwtio Athro / Athrawes rhan amser sy’n rhugl yn y Gymraeg, i weithio mewn ysgol AAA sydd wedi’i leoli yn Sir Y Fflint.

Mae’r swydd yma yn agored i athrawon sydd newydd gymhwyso yn ogystal ag athrawon sy’n fwy profiadol.

Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol profiad o addysgu disgyblion hyd at 16 mlwydd oed sydd ag AAA, nid yw hyn yn hanfodol, ond byddai angen cefndir cryf arnoch.

Gan fod y swydd am dymor hir, byddai’n ofynnol i’r ymgeisydd llwyddiannus gynllunio a pharatoi adnoddau perthnasol yn ogystal â darparu cefnogaeth parhaol i’r disgyblion.

Mae disgwyl i’r ymgeisydd llwyddianus bod;

– Hyblyg gydia’i oriau gwaith.
– Profiad o gynllunio gweithgareddau yn yr awyr agored.
– Gweithgar a phroffesiynol.
– Dangos awydd i wneud gwahaniaeth tuag at ddatblygiad disgyblion.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd rôl Athro Anghenion Addysgol Arbennig yn gofyn am y canlynol:

 • Cymhwyster addysgu perthnasol;
 • Yn ddelfrydol profiad o weithio mewn amgylchedd Anghenion Addysgol Arbennig;
 • Profiad diweddar mewn amgylchedd ystafell ddosbarth;
 • Enw da;
 • Gwybodaeth dda o’r cwricwlwm cenedlaethol;
 • Sgiliau rhyngbersonol a rheoli pobl cryf;
 • Hyblygrwydd a'r gallu i addasu i waith byrdymor a hirdymor.

Swyddi ym maes Anghenion Addysgol Arbennig

Mae nifer fawr o'n swyddi ym maes Anghenion Addysgol Arbennig ac rydym yn llenwi llawer o swyddi gwag mewn ysgolion ag ymgeiswyr sydd â phrofiad penodol o weithio gyda phlant o dan y categorïau canlynol:-

 • Anhwylder ar y Sbectrwm Awtistig (ASD);
 • Dyslecsia;
 • Dyspracsia;
 • Nam Amlsynnwyr (MSI);
 • Anawsterau Dysgu Cymedrol (MLD);
 • Anawsterau Dysgu Dwys a Chymedrol (PMLD);
 • Anawsterau Ymddygiadol Emosiynol (EBD);
 • Anawsterau Dysgu Difrifol.

Yn ogystal â gweithio gyda myfyrwyr ag Anableddau Corfforol (PD).

Beth allwch chi ei ddisgwyl gan New Directions Addysg?

 • Rheolwr Cyfrif penodedig;
 • Gwaith cyflenwi rheolaidd ac amrywiol fel athro;
 • Cyflog cystadleuol;
 • Rolau addysgu hirdymor posibl;
 • Cydymffurfiaeth â'r Rheoliadau Gweithwyr Asiantaeth (AWR);
 • Rhwydwaith o ganghennau ledled y DU;
 • Cyflenwr a ffefrir gan 19 o fwrdeistrefi ledled y DU;
 • Cynllun argymell ffrind;
 • Uchel ei barch yn y diwydiant addysg a recriwtio.

Os gwelwch yn dda cysylltwch New Directions Addysg Am ragor o wybodaeth am y swydd wag hon, ymlaen 01978 884290, neu defnyddiwch ein ffurflen isod.

Last modified: 16th April 2019


Ymchwiliad Cyflym
Dull Cysylltu (Gofynnol)

Naill ai mae angen rhif ffôn neu gyfeiriad ebost

Neges neu CV (Gofynnol)

Ysgrifennwch neges ymholiad neu atodwch eich CV

Bydd New Directions yn prosesu'r data a ddarparwch yn unol â'n Hysbysiad Preifatrwydd.