New Directions Addysg

Arbenigwyr Recriwtio a Hyfforddi yn y Sector Addysg

Mewngofnodi'r Cleient/Ymgeisydd

44 Swyddi Gwag.

Disgrifiad y Swydd

Mae New Directions Addysg yn edrych i recriwtio Athro / Athrawes Daearyddiaeth sy’n gyfforddus i addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg.

Fel y cyflenwr dewisol ar gyfer staff addysgol yn ardal Wrecsam, gallwn gynnig y swydd hon i ddechrau cyn gynted â phosib.

Mae’r swydd am dymor; fodd bynnag, mae hyn yn debygol iawn o gael ei ymestyn.

Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol y gallu i addysgu’r pwnc i safon Safon Uwch, ond nid yw hyn yn hanfodol, ond byddai angen cefndir cryf arnoch.

Gan fod y swydd am dymor hir, byddai’n ofynnol i’r ymgeisydd llwyddiannus gynllunio a pharatoi adnoddau perthnasol yn ogystal â darparu cefnogaeth i’r disgyblion.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae New Directions Addysg yn recriwtio i lenwi swyddi gwag Athrawon Daearyddiaeth sydd am addysgu Cyfnod Allweddol 3 (CA3) Cyfnod Allweddol 4 (CA4) ac o bosibl Cyfnod Allweddol 5 (CA5). Mae croeso i athrawon profiadol yn ogystal ag Athrawon Newydd Gymhwyso wneud cais am y swyddi hyn.

Wrth arbenigo mewn daearyddiaeth ffisegol neu ddaearyddiaeth drefol, gall eich brwdfrydedd tuag at y pwnc helpu i bwysleisio ei bwysigrwydd ar gwricwlwm yr ysgol, gan addysgu pynciau pwysig fel newid yn yr hinsawdd a mynd â myfyrwyr ar deithiau gwaith maes gwerthfawr.

Rôl Athro Cyflenwi Daearyddiaeth:

 • Addysgu pob maes o gwricwlwm yr ysgol neu eich arbenigedd pwnc;
 • Trefnu'r ystafell ddosbarth a'r adnoddau dysgu i greu amgylchedd addysgu cadarnhaol;
 • Cynllunio, paratoi ac addysgu gwersi sy'n addas i fyfyrwyr o bob ystod gallu;
 • Ysgogi disgyblion drwy ddull cyflwyno brwdfrydig, llawn dychymyg;
 • Sicrhau disgyblaeth;
 • Bodloni gofynion o ran asesu a chofnodi datblygiad disgyblion;
 • Cydlynu gweithgareddau ac adnoddau o fewn maes penodol o'r cwricwlwm, gan helpu cydweithwyr i gyflwyno'r maes arbenigol hwn;
 • Bod yn ymwybodol o'r newidiadau a'r datblygiadau diweddaraf yn strwythur y cwricwlwm;
 • Cymryd rhan mewn digwyddiadau a gweithgareddau'r ysgol a allai gael eu cynnal dros y penwythnos neu gyda'r nos;
 • Cysylltu â chydweithwyr a gweithio mewn ffordd hyblyg, yn arbennig mewn ysgolion llai o faint.

Beth allwch chi ei ddisgwyl gan New Directions Addysg?

 • Rheolwr Cyfrif penodedig;
 • Gwaith cyflenwi rheolaidd ac amrywiol fel athro;
 • Cyflog cystadleuol;
 • Rolau addysgu hirdymor posibl;
 • Cydymffurfiaeth â'r Rheoliadau Gweithwyr Asiantaeth (AWR);
 • Rhwydwaith o ganghennau ledled y DU;
 • Cyflenwr a ffefrir gan 19 o fwrdeistrefi ledled y DU;
 • Cynllun argymell ffrind;
 • Uchel ei barch yn y diwydiant addysg a recriwtio.

Os gwelwch yn dda cysylltwch New Directions Addysg Am ragor o wybodaeth am y swydd wag hon, ymlaen 01978 884290, neu defnyddiwch ein ffurflen isod.

Last modified: 24th October 2018


Ymchwiliad Cyflym
Dull Cysylltu (Gofynnol)

Naill ai mae angen rhif ffôn neu gyfeiriad ebost

Neges neu CV (Gofynnol)

Ysgrifennwch neges ymholiad neu atodwch eich CV

Bydd New Directions yn prosesu'r data a ddarparwch yn unol â'n Hysbysiad Preifatrwydd.