New Directions Addysg

Arbenigwyr Recriwtio a Hyfforddi yn y Sector Addysg

Mewngofnodi'r Cleient/Ymgeisydd

Athro Cymraeg

Disgrifiad y Swydd

Mae New Directions Addysg yn recriwtio ar gyfer Athro Cymraeg i weithio mewn Ysgol Uwchradd yng Ngheredigion. Swydd dros dro yw hon gyda’r posibilrwydd o ymestyn y rôl. Byddai’r rôl hon yn gyfle gwych i Athrawon Newydd Gymhwyso (ANG) yn ogystal ag athrawon mwy profiadol integreiddio i mewn i Adran Gymraeg gyfeillgar iawn.

Mae’r ysgol ei hun wedi’i lleoli mewn lleoliad rhagorol a chanolog sy’n golygu ei bod yn hawdd ei chyrraedd ac yn agos at yr holl amwynderau lleol.

Mae rôl Athro Uwchradd yn rôl bellgyrhaeddol a gwerth chweil sy’n siapio dyfodol pobl ifanc.

 

Fel Athro Uwchradd bydd disgwyl i chi:

 • Dysgu bob maes o gwricwlwm yr ysgol neu eich pwnc arbenigol
 • Trefnu’r ystafell ddosbarth ac adnoddau dysgu i greu amgylchedd addysgu cadarnhaol
 • Cynllunio, paratoi ac addysgu gwersi sy’n darparu ar gyfer holl ystod gallu myfyrwyr
 • Ysgogi disgyblion gyda chyflwyniad brwdfrydig, llawn dychymyg
 • Cynnal disgyblaeth
 • Cwrdd â’r gofynion ar gyfer asesu a chofnodi datblygiad disgyblion
 • Cydlynu gweithgareddau ac adnoddau o fewn maes penodol o’r cwricwlwm, gan gefnogi cydweithwyr i gyflwyno’r maes arbenigol hwn
 • Cael y wybodaeth ddiweddaraf am newidiadau a datblygiadau yn strwythur y cwricwlwm
 • Cymryd rhan mewn digwyddiadau a gweithgareddau ysgol a all ddigwydd ar benwythnosau neu gyda’r nos
 • Cydgysylltu â chydweithwyr a gweithio’n hyblyg, yn enwedig o fewn ysgolion llai

 

 

 

Gwybodaeth Ychwanegol

New Directions Addysg yw'r brif asiantaeth recriwtio ym maes addysg ar gyfer swyddi cyfrwng Cymraeg mewn ysgolion ledled Cymru. P'un a ydych yn chwilio am swydd addysgu hirdymor neu fyrdymor yng Nghymru, cofrestrwch heddiw i gael eich ystyried ar gyfer gwaith rheolaidd.

Rhaid i ymgeiswyr feddu ar sgiliau iaith Gymraeg rhagorol ar lafar ac yn ysgrifenedig. Mae gweithio mewn ysgol cyfrwng Cymraeg yn rhoi boddhad ond mae hefyd yn hanfodol er mwyn sicrhau bod yr iaith Gymraeg yn parhau i chwarae rhan flaenllaw yn ein cymdeithas.

New Directions Addysg yw'r brif asiantaeth darparu athrawon cyflenwi yng Nghymru, sy'n golygu mai ni yw'r asiantaeth cyflenwi fwyaf ar gyfer athrawon sy'n siarad Cymraeg ledled sawl bwrdeistref yng Nghymru, gallwch ddarllen rhagor o wybodaeth yma.

Mae gennym swyddi gwag yn rheolaidd ar gyfer:

 • Athrawon Ysgolion Cynradd;
 • Arbenigwyr pwnc Ysgolion Uwchradd;
 • Goruchwylwyr Cyflenwi;
 • Athrawon Newydd Gymhwyso;
 • Cynorthwywyr Addysgu;
 • Staff Meithrin.

Beth allwch chi ei ddisgwyl gan New Directions Addysg?

 • Rheolwr Cyfrif penodedig;
 • Gwaith cyflenwi rheolaidd ac amrywiol fel athro;
 • Cyflog cystadleuol;
 • Rolau addysgu hirdymor posibl;
 • Cydymffurfiaeth â'r Rheoliadau Gweithwyr Asiantaeth (AWR);
 • Rhwydwaith o ganghennau ledled y DU;
 • Cyflenwr a ffefrir gan 19 o fwrdeistrefi ledled y DU;
 • Cynllun argymell ffrind;
 • Uchel ei barch yn y diwydiant addysg a recriwtio.

Os gwelwch yn dda cysylltwch New Directions Addysg Am ragor o wybodaeth am y swydd wag hon, ymlaen 01970 629118, neu defnyddiwch ein ffurflen isod.

Last modified: 24th January 2022


Ymchwiliad Cyflym
Dull Cysylltu (Gofynnol)

Naill ai mae angen rhif ffôn neu gyfeiriad ebost

Neges neu CV (Gofynnol)

Ysgrifennwch neges ymholiad neu atodwch eich CV

Bydd New Directions yn prosesu'r data a ddarparwch yn unol â'n Hysbysiad Preifatrwydd.