New Directions Addysg

Arbenigwyr Recriwtio a Hyfforddi yn y Sector Addysg

Mewngofnodi'r Cleient/Ymgeisydd

Goruchwyliwr Cyflenwi, Casnewydd

Disgrifiad y Swydd

Mae New Directions Education am benodi goruchwyliwr cyflenwi ar gyfer ysgol uwchradd yn ardal Casnewydd. Bydd y swydd yn swydd lawn amser fel gwasanaeth cyflenwi cyffredinol drwy’r ysgol gan gwmpasu salwch a chyrsiau o ddydd i ddydd.

Bydd gofyn i ymgeiswyr reoli’r dosbarth, fel y gellir cyflawni amgylchedd gwaith da, a gall pob disgybl weithio hyd eithaf ei allu. Bydd rhaid i chi sicrhau eich bod yn rhoi’r adnoddau cywir i’r disgyblion fel y gallant cwblhau gwaith yn effeithiol; a bydd gofyn i chi hefyd ddeall a dysgu polisi’r ysgol fel bod eich rheolaeth o’r disgyblion yn dilyn y canllawiau. Fel un o’r cyflenwyr a ffefrir ar gyfer pob ysgol uwchradd ar draws y fwrdeistref am y flwyddyn academaidd 20/21, mae New Directions yn gallu sicrhau gwaith amser llawn ar unwaith.

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn:

 • Cynllun Taliad Gwarantedig
 • Cyfraddau cyflog o £75 – £85 y dydd ar gyfer rolau eilaidd
 • Rheolwr Cyfrif penodedig yn gweithio ar eich rhan i ddod o hyd i waith i chi
 • Cyfleoedd hyfforddi a datblygu DPP

Mae cael cludiant yn ddefnyddiol ond nid yn hanfodol, gan fod gan lawer o’r ysgolion rydym yn gweithio gyda nhw gysylltiadau trafnidiaeth da.

Gwybodaeth Ychwanegol

Sut brofiad yw gweithio fel Gorchwyliwr Cyflenwi?

Gall gweithio fel gorchwyliwr cyflenwi fod yn waith heriol ar brydau ond mae hefyd yn swydd sy’n gallu rhoi llawer o foddhad. Prif ddyletswydd gorchwyliwr cyflenwi yw i warchod dosbarthiadau pan mae athro yn absennol. Er bod lefel uchel o gyfrifoldeb yn nghlwm a’r swydd fe fydd athro profiadol wrth law ar hyd yr amser. Yn ogystal a gwarchod dosbarthiadau gall gorchwylwyr cyflenwi gael ei galw i roi cefnogaeth ychwanegol i athrawon yn ystod gwersi neu i gyflenwi tasgiau gweinyddol.

Mae rôl Goruchwyliwr Cyflenwi yn cynnwys:

 • Goruchwylio dosbarth cyfan yn absenoldeb yr athro dosbarth, gan osod gwaith sydd eisoes wedi'i baratoi gan yr athro;
 • Datblygu gwybodaeth gwricwlaidd fel sy'n ofynnol gan yr ysgol.
 • Gweithredu polisi rheoli ymddygiad yr ysgol ac adrodd unrhyw anawsterau i'r athro dosbarth/pennaeth;
 • Gosod gwaith cartref sydd eisoes wedi'i baratoi gan yr athro;
 • Marcio elfennau o waith dosbarth a gwaith cartref o dan arweiniad yr athro dosbarth;
 • Arsylwi disgyblion a chyfrannu at gofnodion disgyblion;
 • Gweinyddu (a marcio) profion dosbarth;
 • Goruchwylio gwaith y Cynorthwy-ydd Addysgu;
 • Cydymffurfio â phob polisi o fewn yr ysgol a gweithio tuag atynt e.e. rheoli ymddygiad, Iechyd a Diogelwch, Cyfle Cyfartal;
 • Ymgymryd â'r dyletswyddau uchod yn unol â Pholisi Cyfle Cyfartal yr Adran Gwasanaethau Plant.

Beth allwch chi ei ddisgwyl gan New Directions Addysg?

 • Rheolwr Cyfrif penodedig;
 • Gwaith cyflenwi rheolaidd ac amrywiol fel athro;
 • Cyflog cystadleuol;
 • Rolau addysgu hirdymor posibl;
 • Cydymffurfiaeth â'r Rheoliadau Gweithwyr Asiantaeth (AWR);
 • Rhwydwaith o ganghennau ledled y DU;
 • Cyflenwr a ffefrir gan 19 o fwrdeistrefi ledled y DU;
 • Cynllun argymell ffrind;
 • Uchel ei barch yn y diwydiant addysg a recriwtio.

Os gwelwch yn dda cysylltwch New Directions Addysg Am ragor o wybodaeth am y swydd wag hon, ymlaen , neu defnyddiwch ein ffurflen isod.

Last modified: 24th January 2022


Ymchwiliad Cyflym
Dull Cysylltu (Gofynnol)

Naill ai mae angen rhif ffôn neu gyfeiriad ebost

Neges neu CV (Gofynnol)

Ysgrifennwch neges ymholiad neu atodwch eich CV

Bydd New Directions yn prosesu'r data a ddarparwch yn unol â'n Hysbysiad Preifatrwydd.