New Directions Addysg

Arbenigwyr Recriwtio a Hyfforddi yn y Sector Addysg

Mewngofnodi'r Cleient/Ymgeisydd

Goruchwyliwr cyflenwi

Disgrifiad y Swydd

Mae New Directions Addysg yn chwilio am oruchwyliwr cyflenwi i weithio mewn ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg yn Sir Wrecsam.
Fel goruchwyliwr cyflenwi, bydd angen i chi gyflawni’r gwaith a gynlluniwyd gan yr athro dosbarth er mwyn sicrhau bod pob disgybl yn gweithio hyd eithaf eu gallu.
Gall y swydd yma fod yn gam cyntaf gwych i unigolion sydd eisiau dechrau ar yrfa o fewn y byd addysg. Er bydd cymhwyster yn y maes addysg yn fuddiol, nid yw’n hanfodol.
Fodd bynnag, mae angen profiad blaenorol o weithio gyda plant mewn unrhyw amgylchedd.
Bydd gan yr ymgeisydd delfryfol hyblygrwydd o fewn eu oriau gwaith, yn gyfeillgar a gyda’r awydd i wneud gwahaniaeth tuag at ddatblygiad academaidd disgyblion.

Gwybodaeth Ychwanegol

Sut brofiad yw gweithio fel Gorchwyliwr Cyflenwi?

Gall gweithio fel gorchwyliwr cyflenwi fod yn waith heriol ar brydau ond mae hefyd yn swydd sy’n gallu rhoi llawer o foddhad. Prif ddyletswydd gorchwyliwr cyflenwi yw i warchod dosbarthiadau pan mae athro yn absennol. Er bod lefel uchel o gyfrifoldeb yn nghlwm a’r swydd fe fydd athro profiadol wrth law ar hyd yr amser. Yn ogystal a gwarchod dosbarthiadau gall gorchwylwyr cyflenwi gael ei galw i roi cefnogaeth ychwanegol i athrawon yn ystod gwersi neu i gyflenwi tasgiau gweinyddol.

Mae rôl Goruchwyliwr Cyflenwi yn cynnwys:

 • Goruchwylio dosbarth cyfan yn absenoldeb yr athro dosbarth, gan osod gwaith sydd eisoes wedi'i baratoi gan yr athro;
 • Datblygu gwybodaeth gwricwlaidd fel sy'n ofynnol gan yr ysgol.
 • Gweithredu polisi rheoli ymddygiad yr ysgol ac adrodd unrhyw anawsterau i'r athro dosbarth/pennaeth;
 • Gosod gwaith cartref sydd eisoes wedi'i baratoi gan yr athro;
 • Marcio elfennau o waith dosbarth a gwaith cartref o dan arweiniad yr athro dosbarth;
 • Arsylwi disgyblion a chyfrannu at gofnodion disgyblion;
 • Gweinyddu (a marcio) profion dosbarth;
 • Goruchwylio gwaith y Cynorthwy-ydd Addysgu;
 • Cydymffurfio â phob polisi o fewn yr ysgol a gweithio tuag atynt e.e. rheoli ymddygiad, Iechyd a Diogelwch, Cyfle Cyfartal;
 • Ymgymryd â'r dyletswyddau uchod yn unol â Pholisi Cyfle Cyfartal yr Adran Gwasanaethau Plant.

Beth allwch chi ei ddisgwyl gan New Directions Addysg?

 • Rheolwr Cyfrif penodedig;
 • Gwaith cyflenwi rheolaidd ac amrywiol fel athro;
 • Cyflog cystadleuol;
 • Rolau addysgu hirdymor posibl;
 • Cydymffurfiaeth â'r Rheoliadau Gweithwyr Asiantaeth (AWR);
 • Rhwydwaith o ganghennau ledled y DU;
 • Cyflenwr a ffefrir gan 19 o fwrdeistrefi ledled y DU;
 • Cynllun argymell ffrind;
 • Uchel ei barch yn y diwydiant addysg a recriwtio.

Os gwelwch yn dda cysylltwch New Directions Addysg Am ragor o wybodaeth am y swydd wag hon, ymlaen 01978 884290, neu defnyddiwch ein ffurflen isod.

Last modified: 12th March 2020


Ymchwiliad Cyflym
Dull Cysylltu (Gofynnol)

Naill ai mae angen rhif ffôn neu gyfeiriad ebost

Neges neu CV (Gofynnol)

Ysgrifennwch neges ymholiad neu atodwch eich CV

Bydd New Directions yn prosesu'r data a ddarparwch yn unol â'n Hysbysiad Preifatrwydd.