New Directions Addysg

Arbenigwyr Recriwtio a Hyfforddi yn y Sector Addysg

Mewngofnodi'r Cleient/Ymgeisydd

Newyddion a Digwyddiadau

New Directions Addysg yn cefnogi Gŵyl Iaith Gymraeg

Y flwyddyn yma fe noddwyd pabell ysgolion yr ŵyl adnabyddus; Tafwyl gan yr asiantaeth recriwtio flaenllaw; New Directions. Cefnogodd y babell yr iaith Gymraeg o fewn ysgolion Gaerdydd drwy arddangos perfformiadau yn cynnwys: canu, dawnsio a pherfformiadau dramatig gan dros 5000 o ddisgyblion yr ardal. Mae gŵyl Tafwyl, a drefnwyd gan Menter Iaith Gaerdydd, wedi bod yn ŵyl Iaith Gymraeg yng Nghaerdydd ers 2006; ag yn 2015 cafodd ei fynychu gan dros 35,000 o bobl.…


Asiantaeth Genedlaethol yn agor ei drysau yn Aberystwyth

Mae asiantaeth recriwtio ag hyfforddi o fri wedi agor ei drysau ar arfordir Gorllewin Cymru New Directions Addysg, y cyflenwr gwasanaeth a reolir i staff ar gyfer ysgolion a cholegau Cymru, wedi sefydlu swyddfa ym marina Aberystwyth i ddarparu gwasanaethau hanfodol i'r ardal. Cynhaliodd y tîm ddigwyddiad lansio yn y Nanteos Hotel i gyhoeddi eu dyfodiad i fusnesau ag ysgolion y rhanbarth. Roedd y digwyddiad, a fynychwyd gan dros 30 o fudd-ddeiliaid lleol allweddol, gan…


Choir Factor 2015

Choir Factor 2015 Oes gennych chi gôr ysgol sydd werth canu ei glodydd? Bydd New Directions yn cynnal ein Gwobrau Addysgu Ysbrydoledig blynyddol ddydd Gwener 19 Mehefin 2015. Mae'r seremoni hon yn dathlu llwyddiant ein cydweithwyr ym mhob rhan o'r sector addysg ledled Cymru. Rydym yn chwilio am gôr ysgol i agor ein digwyddiad, gan groesawu ein gwesteion gyda symffoni gorawl. Bydd yn gyfle i'ch ysgol ddangos ei thalent mewn slot 10 munud. Bydd eich…


Cyfres seminar brecwast am ddim i Reolwyr Busnes ysgolion a Bwrsariaid

Mae pwysau ar gyllid yn cael ei deimlo yn ein holl wasanaethau cyhoeddus wrth i Lywodraeth Cymru trosglwyddo toriadau i ei grant bloc gan Lywodraeth y DU. Mae arweinwyr ysgol yn teimlo effaith y toriadau hyn bellach fel trafodaethau cyllidebol ar gyfer 2015/16 yn digwydd ym mhob awdurdod lleol ledled Cymru. Bydd ysgol uwchradd nodweddiadol 11-19 oed yn cael 1,200 o ddisgyblion, 75 o staff addysgu a chyllideb o £5 miliwn y flwyddyn. Bydd yr…


ND Addysg ar stondin Mudiad Meithrin yn yr Eisteddfod

Mae Mudiad Meithrin yn fudiad gwirfoddol ac mae'n cael ei gydnabod fel prif ddarparwr gofal ac addysg blynyddoedd cynnar cyfrwng Cymraeg yn y sector wirfoddol.  Ei nod yw rhoi cyfle i bob plentyn ifanc yng Nghymru fanteisio ar wasanaethau a phrofiadau blynyddoedd cynnar trwy gyfrwng y Gymraeg. Yn 2011 dathlodd Mudiad ei ben-blwydd yn 40 oed! Os byddwch chi'n mynd i'r Eisteddfod Genedlaethol Cymru wythnos yma cofiwch alw heibio'r stondin. Mae yna lwyth o weithgareddau…


Cwmni Recriwtio o Gymru yn Lansio Gwobrau Dysgu Ysbrydoledig Cenedlaethol

Mae New Directions, cwmni recriwtio addysgol o Gymru, sy’n arwain yn y maes, wedi lansio eu Gwobrau Dysgu Ysbrydoledig blynyddol gogyfer â 2014. Bydd y digwyddiad, a gynhelir yn y Mecure Holland House Hotel yng Nghaerdydd ar 20 Mehefin 2014, yn gwobrwyo ac yn cydnabod gwaith caled staff o'r sector addysg ledled Cymru. Bydd y seremoni wobrwyo yn anrhydeddu gweithwyr proffesiynol mewn deg categori, sef Pennaeth Cynradd, Pennaeth Uwchradd, Pennaeth Anghenion Addysgol Arbenigol (AAA), Athro…


Pecyn Nodd Tim Rygbi Ysgol Gyfun Llanhari

Ers dechrau’r tymor rygbi eleni, mae ND Addysg wedi bod yn noddi kit Clwb Rygbi Cymry Caerdydd. Fel prif noddwr y Clwb roedd ND Addysg yn ddigon ffodus i dderbyn dau docyn i gêm ryngwladol Cymru yn erbyn De Affrica ar 9 Tachwedd 2013. Yn ogystal â noddi Clwb Rygbi Cymry Caerdydd mae ND Addysg yn noddi taith tîm rygbi Ysgol Gyfun Llanhari I Dde’r Affrig yn Haf 2014. Er mwyn cefnogi ymdrechion yr Ysgol I godi arian am y daith fe ddaru ND Addysg rhoi’r tocynnau fel gwobr raffl.  Ddaru’r tocynnau godi dros £100.00 i’r gronfa ac fe oedd disgybl o flwyddyn 10 digon ffodus i ennill y tocynnau a mynychu’r gêm. Er gwaetha’r canlyniad fe ddaru’r disgybl cael diwrnod hynod ac mae ND Addysg yn sicr mae talu'r pwyth nol fydd tîm Llanhari Haf nesaf.