New Directions Addysg

Arbenigwyr Recriwtio a Hyfforddi yn y Sector Addysg

Mewngofnodi'r Cleient/Ymgeisydd

Polisi Preifatrwydd

Diogelu Data

Mae New Directions Holdings Cyf yn parchu preifatrwydd pawb sy’n ymweld â’i wefannau a chaiff unrhyw wybodaeth a gesglir amdanoch ei defnyddio yn gyntaf i ddarparu unrhyw wasanaeth y gallech fod wedi gofyn amdano ac yn ail i wella sut yr ydym yn eich gwasanaethu fel cwmni. Rydym yn gwneud hyn drwy ddefnyddio’r wybodaeth yn briodol.

Ni chaiff y wybodaeth hon ei datgelu i unrhyw un y tu allan i New Directions Holdings Cyf a’i grŵp o gwmnïau* oni bai ei bod yn ofynnol gwneud hynny er mwyn darparu gwasanaeth y gofynnwyd amdano. Caiff ei thrin yn unol â’r darpariaethau cyfreithiol o dan gyfraith Lloegr mewn perthynas â diogelu data ac efallai y caiff ei storio neu ei phrosesu yn y lle cyntaf y tu mewn neu’r tu allan i’r Undeb Ewropeaidd unrhyw le yn y byd.

Mae gennych yr hawl fel unigolyn i gael gwybod pa wybodaeth sydd gennym amdanoch ac i’w chywiro os oes angen; hefyd mae gennych yr hawl i ofyn i ni beidio â defnyddio’r wybodaeth. Byddwn yn gwneud pob ymdrech resymol i barchu eich dymuniadau. Fodd bynnag efallai y bydd deddfwriaeth benodol, yn enwedig deddfwriaeth sy’n ymwneud ag amddiffyn plant, materion diogelwch neu reoleiddio ariannol, yn ein hatal rhag gwneud hynny.

* Mae grŵp cwmnïau New Directions Holdings yn cynnwys New Directions Holdings Cyf, New Directions Education Cyf, New Directions Professional Cyf, New Directions (Recruitment) Cyf a ND Care & Support Cyf.

Cofrestru Cleientiaid ac Ymgeiswyr

Wrth gofrestru naill ai fel cleient neu fel ymgeisydd gyda New Directions mae gofyn i’r sawl sy’n cofrestru ddarparu digon o ddata fel y gallwn ddarparu’r gwasanaeth gofynnol i’r sawl sy’n cofrestru. Bydd y data hyn o reidrwydd yn cynnwys gwybodaeth y gellir adnabod unigolion ohoni, ac efallai y caiff ei defnyddio gennym er mwyn cael gwybodaeth bellach am y sawl sy’n cofrestru (e.e. wrth gynnal gwiriadau’r Swyddfa Cofnodion Troseddol). Caiff y wybodaeth hon ei storio yn unol â’r Ddeddf Diogelu Data (1998) a dim ond pan fo’n ofynnol er mwyn darparu’r gwasanaeth(au) y gofynnwyd amdano neu pan fo’n ofynnol yn ôl y gyfraith y caiff ei rhannu gyda thrydydd partïon priodol.

Ffurflenni Ymholiadau

Gofynnir i ymwelwyr sy’n defnyddio’r ffurflenni post i gysylltu â New Directions Holdings Cyf nodi cyfeiriad e-bost dilys, ac efallai y gofynnir iddynt nodi’u henw hefyd. Mae’r wybodaeth hon yn ofynnol er mwyn galluogi’r sawl sy’n derbyn negeseuon i allu adnabod yr anfonwr/wyr ac ymateb iddo/iddynt. Ni ddylai unrhyw ymwelydd nad yw’n dymuno datgelu’r wybodaeth hon ddefnyddio’r ffurflenni post. Yr anfonwr sy’n gyfrifol a/neu’n atebol am eu defnyddio.

Efallai y caiff negeseuon e-bost a anfonir drwy’r ffurflenni hyn, ynghyd â’r rhai a anfonir drwy e-bost safonol cleient, eu cadw ar ein systemau e-bost am gyfnod amhenodol, ac efallai y bydd modd i bartïon eraill ar wahân i’r derbynnydd bwriadedig eu gweld (gan gynnwys gweinyddwyr systemau, rheolwyr a chyfarwyddwyr).

Ystadegau Ymwelwyr

Pan fydd rhywun yn ymweld â’r wefan hon rydym yn casglu gwybodaeth safonol o log y gweinydd a rhai manylion yn ymwneud ag ymddygiad ymwelwyr (tudalennau a ffeiliau a welwyd, y tudalennau cyntaf ac olaf yr ymwelwyd â hwy, gwlad, math o borwr, ayyb.). Rydym yn gwneud hyn er mwyn canfod, er enghraifft, faint o ymwelwyr mae gwahanol rannau o’r wefan yn ei gael a sut y daethant o hyd i’r wybodaeth honno ac rydym yn defnyddio’r wybodaeth hon er mwyn gwella’r wefan. Rydym yn casglu’r wybodaeth hon mewn ffordd nad yw’n datgelu unrhyw un ac nid ydym yn ceisio adnabod y rhai sy’n ymweld â’n gwefannau. Ni fyddwn yn cysylltu unrhyw wybodaeth a gesglir o’r wefan hon ag unrhyw wybodaeth y gellir adnabod unigolion ohoni o unrhyw ffynhonnell. Os byddwn am gasglu gwybodaeth y gellir adnabod unigolion ohoni drwy ein gwefan neu os bydd angen i ni wneud hynny, byddwn yn glir ynglŷn â phryd y byddwn yn casglu’r wybodaeth hon a pham. Yn ogystal â ffeiliau o log y gweinydd rydym hefyd yn defnyddio Google Analytics er mwyn asesu sut y defnyddir ein gwefannau, a chaiff y data hyn eu trin yn yr un modd â data o logiau’r gweinydd.

Cwcis

Efallai y bydd angen i ymwelydd ganiatáu i ffeil destun fach o’r enw cwci gael ei chadw ar ei yriant caled er mwyn i rai agweddau ar y wefan weithio’n iawn.

Defnyddir y cwcis sydd wedi’u gosod ar y wefan hon i wneud y canlynol:

  • Caniatáu i ddefnyddwyr fewngofnodi i adrannau penodol o’r wefan: e.e. adrannau i aelodau/gweinyddwyr. Mae gosod cwcis yn ofynnol er mwyn gweld yr adrannau cyfyngedig hyn.
  • Caniatáu i Google Analytics a meddalwedd ystadegau olrhain pa adrannau o’r wefan y mae’r ymwelydd yn eu defnyddio, fel y disgrifir uchod.
  • Caniatáu i ymwelydd osod rhanbarth neu baramedrau chwilio eraill i gyfyngu ar ganlyniadau wrth chwilio am swyddi.

Yn unol â’r rheolau mewn perthynas â’r defnydd o gwcis (Rheoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig, Mai 2011) gallwch ddileu a rhwystro pob cwci o’r wefan hon, ond ni fydd rhannau o’r wefan yn gweithio’n iawn. Mae’r rhan fwyaf o borwyr yn caniatáu i chi reoli’r rhan fwyaf o gwcis i ryw raddau drwy osodiadau’r porwr. I ddysgu mwy am gwcis, gan gynnwys sut i weld pa gwcis sydd wedi’u gosod a sut i’w rheoli a’u dileu, ewch i www.allaboutcookies.org.

Defnyddir y cwcis canlynol ar y wefan hon:
CwciEnw’r CwciDibenGwybodaeth Bellach
Os nad ydych am gael eich olrhain gan Google Analytics ar bob gwefan ewch i tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Gosod RhanbarthrhanbarthDefnyddir y cwci hwn yn ein hadran Addysg fel bod modd i ymwelydd ddewis lleoliad daearyddol arbennig er mwyn iddo dderbyn canlyniadau sy’n berthnasol i’r rhanbarth hwnnw wrth chwilio am swyddi (nid oes nodi lleoliad yr ymwelydd o reidrwydd).Cwci optio yw hwn a fydd, unwaith y caiff ei osod, yn aros ar gyfrifiadur ymwelydd am hyd at flwyddyn fel nad oes angen ailosod y dewis bob tro – fodd bynnag gellir diweddaru’r gosodiad rhanbarth unrhyw bryd er mwyn gallu chwilio mewn rhanbarthau eraill, gan gynnwys yr opsiwn i weld pob rhanbarth.
Google Analytics
  • _utma
  • _utmb
  • _utmc
  • _utmz
Defnyddir y cwcis hyn i gasglu gwybodaeth am sut mae ymwelwyr yn defnyddio ein gwefan. Rydym yn defnyddio’r wybodaeth i lunio adroddiadau ac i’n helpu i wella’r wefan.

Mae’r cwcis yn casglu gwybodaeth ddienw, gan gynnwys faint o ymwelwyr mae’r wefan wedi’i gael, o ba wefan mae ymwelwyr wedi dod a’r tudalennau maent wedi ymweld â hwy.

Canolfan Breifatrwydd Google Analytics

WordPress Slim Stats (internal)slimstat_tracking_codeCaiff y cwci hwn ei osod gan ein meddalwedd ystadegau fewnol, a gaiff ei defnyddio i gasglu gwybodaeth am faint o ymwelwyr mae pob tudalen, eitem newyddion a swydd wag wedi’i gael. Rydym yn defnyddio’r wybodaeth i lunio adroddiadau ac i’n helpu i wella’r wefan.

Mae’r cwci yn casglu gwybodaeth ddienw, gan gynnwys faint o ymwelwyr mae’r wefan wedi’i gael, o ba wefan mae ymwelwyr wedi dod a’r tudalennau maent wedi ymweld â hwy.

Gwasanaethau Ar-leinCwci Sesiwn (PHPSESSID)Cwci sesiwn yw hwn sy’n cadw nifer o fanylion megis eich rhif Yswiriant Gwladol (i ymgeiswyr) neu rif Cyfeirnod Cleient (i gleientiaid), er mwyn ein galluogi i’ch adnabod ac i gael gafael ar wybodaeth amdanoch ac ar eich cyfer yn ein porth gwe gwasanaethau ar-lein.Cwci optio allan yw hwn a fydd, unwaith y caiff ei osod, yn aros ar gyfrifiadur ymwelydd tan i’r ymwelydd naill ai glicio ar y ddolen Allgofnodi o fewn ei borth gwe neu gau ei ffenestr bori.
Gwneud Sylwadau ar Eitemau NewyddionCwci Sesiwn (PHPSESSID)Cwci sesiwn yw hwn a gaiff ei osod pan fyddwch yn dewis defnyddio cyfrif Cyfryngau Cymdeithasol i wneud sylw ar eitem newyddion a gyhoeddwyd (e.e. Facebook, Twitter ayyb.).Cwci optio mewn yw hwn sy’n cadw’r manylion mewngofnodi ar gyfer y cyfrif cyfryngau cymdeithasol a ddefnyddir. Unwaith y caiff ei osod, bydd yn aros ar gyfrifiadur ymwelydd tan iddo gau ei ffenestr bori.
Gwneud Sylwadau ar Eitemau Newyddionwordpress_logged_in_[random key]Caiff y cwci hwn ei osod pan fyddwch yn dewis defnyddio cyfrif Cyfryngau Cymdeithasol i wneud sylw ar eitem newyddion a gyhoeddwyd (e.e. Facebook, Twitter ayyb.).Cwci optio i mewn yw hwn sy’n cadw’r manylion mewngofnodi ar gyfer y cyfrif cyfryngau cymdeithasol a ddefnyddir. Unwaith y caiff ei osod, bydd yn aros ar gyfrifiadur yr ymwelydd tan iddo gau ei ffenestr bori neu glicio ar y ddolen Allgofnodi uwchben y ffurflen sylwadau.
Gwneud Sylwadau ar Eitemau Newyddionwordpress_[random key]Caiff y cwci hwn ei osod pan fyddwch yn dewis defnyddio cyfrif Cyfryngau Cymdeithasol i wneud sylw ar eitem newyddion a gyhoeddwyd (e.e. Facebook, Twitter ayyb.).Cwci optio i mewn yw hwn sy’n cadw’r manylion mewngofnodi ar gyfer y cyfrif cyfryngau cymdeithasol a ddefnyddir. Unwaith y caiff ei osod, bydd yn aros ar gyfrifiadur yr ymwelydd tan iddo gau ei ffenestr bori neu glicio ar y ddolen Allgofnodi uwchben y ffurflen sylwadau.
Gwneud Sylwadau ar Eitemau Newyddionwordpress_test_cookieCaiff y cwci hwn ei osod pan fyddwch yn allgofnodi o’n system gwneud sylwadau.Cwci optio i mewn yw hwn sydd wedi’i ddylunio i brofi a ellir gosod cwcis. Caiff ei osod gan ein system rheoli cynnwys pan fydd y defnyddiwr yn mewngofnodi/allgofnodi. Bydd yn aros ar gyfrifiadur ymwelydd tan iddo gau ffenestr bori.