New Directions Addysg

Arbenigwyr Recriwtio a Hyfforddi yn y Sector Addysg

Mewngofnodi'r Cleient/Ymgeisydd

Duration Type: Parhaol

Showing 1 to 5 of 5 Jobs.

Athro Cymraeg

Mae New Directions Addysg yn recriwtio ar gyfer Athro Cymraeg i weithio mewn Ysgol Uwchradd yng Ngheredigion. Swydd dros dro yw hon gyda'r posibilrwydd o ymestyn y rôl. Byddai’r rôl hon yn gyfle gwych i Athrawon Newydd Gymhwyso (ANG) yn ogystal ag athrawon mwy profiadol integreiddio i mewn i Adran Gymraeg gyfeillgar iawn. Mae’r ysgol ei hun wedi’i lleoli mewn lleoliad rhagorol a chanolog sy’n golygu ei bod yn hawdd ei chyrraedd ac yn agos…


Cynorthwyydd Dysgu Siaradwr Cymraeg

Mae New Directions Education yn awyddus i recriwtio Cynorthwywyr Addysgu sy’n Siarad Cymraeg (CA) i weithio mewn ysgolion ledled ardal Sir y Fflint ar sail cyflenwi. Fel un o’r cyflenwyr a ffafrir ar gyfer staff addysgol yn ardal Sir y Fflint, byddem yn gallu darparu amrywiaeth eang o leoliadau mewn ysgolion cynradd ac uwchradd cyfrwng Cymraeg. Byddai'r ymgeisydd delfrydol yn: Bod yn frwdfrydig ac yn hyderus wrth gefnogi datblygiad addysgol a chymdeithasol plant. Gynorthwyo'r athro…


Cynorthwyydd Dysgu Siaradwr Cymraeg

Mae New Directions Education yn awyddus i recriwtio Cynorthwywyr Addysgu sy’n Siarad Cymraeg (CA) i weithio mewn ysgolion ledled ardal Sir y Fflint ar sail cyflenwi. Fel un o’r cyflenwyr a ffafrir ar gyfer staff addysgol yn ardal Sir y Fflint, byddem yn gallu darparu amrywiaeth eang o leoliadau mewn ysgolion cynradd ac uwchradd cyfrwng Cymraeg. Byddai'r ymgeisydd delfrydol yn: Bod yn frwdfrydig ac yn hyderus wrth gefnogi datblygiad addysgol a chymdeithasol plant. Gynorthwyo'r athro…


Goruchwyliwr Cyflenwi, Casnewydd

Mae New Directions Education am benodi goruchwyliwr cyflenwi ar gyfer ysgol uwchradd yn ardal Casnewydd. Bydd y swydd yn swydd lawn amser fel gwasanaeth cyflenwi cyffredinol drwy'r ysgol gan gwmpasu salwch a chyrsiau o ddydd i ddydd. Bydd gofyn i ymgeiswyr reoli'r dosbarth, fel y gellir cyflawni amgylchedd gwaith da, a gall pob disgybl weithio hyd eithaf ei allu. Bydd rhaid i chi sicrhau eich bod yn rhoi'r adnoddau cywir i'r disgyblion fel y gallant…


Cynorthwyydd Addysgu (ADY)

Mae New Directions Education am gofrestru cynorthwywyr addysgu ar gyfer ysgol yn Ninas a Sir Abertawe. Rydym yn chwilio am gynorthwywyr addysgu sydd â phrofiad blaenorol o addysgu disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol. Mae’r dosbarthiadau wedi’u teilwra ar gyfer disgyblion ag amrywiaeth o anghenion. Mae'r ysgol yn chwilio am gronfa o gynorthwywyr addysgu dibynadwy a fyddai'n gallu darparu dilyniant i'r plant. Rydym yn croesawu ymgeiswyr sydd: Wedi cofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg (CGA); Yn…