New Directions Addysg

Arbenigwyr Recriwtio a Hyfforddi yn y Sector Addysg

Mewngofnodi'r Cleient/Ymgeisydd

Swyddi Addysgu yn Wrecsam ar gyfer Athrawon Cynradd ac Uwchradd

Wrecsam

Lleolir swyddfa New Directions Wrecsam mewn man amlwg oddi ar Ffordd Grosvenor a Stryd Gerald. Ystyrir yr ardal yn brif leoliad swyddfeydd Wrecsam. Nid yw Stryd Gerald yn bell ar droed i brif ardal siopa Wrecsam, ond mae hefyd wedi’i lleoli’n gyfleus ar ymylon canol y dref. Mae’n hawdd cyrraedd y swyddfa ar drafnidiaeth gyhoeddus ac mae gorsaf drenau Wrecsam Cyffredinol ddwy funud i ffwrdd ar droed.

New Directions Addysg yw’r asiantaeth cyflenwi athrawon mwyaf yng Nghymru. Mae’r tîm o ymgynghorwyr ymroddedig yn gweithio ledled Gogledd Cymru yn recriwtio staff ar gyfer y sector addysg. Yn ogystal â darparu gwasanaeth recriwtio proffesiynol, mae New Directions hefyd yn cynnig ystod eang o gyrsiau hyfforddi i gefnogi datblygiad proffesiynol parhaus ein cleientiaid a’n hymgeiswyr.

Mae swyddfa Wrecsam yn recriwtio ar gyfer ysgolion cynradd, uwchradd ac AAA yn ogystal â cholegau AB, o waith byrdymor i waith cyflenwi hirdymor. Drwy weithio’n agos gydag ysgolion, mae’n darparu’r ateb cywir y tro cyntaf.

Mae New Directions yn aelod o is-adran addysg y Conffederasiwn Recriwtio a Chyflogaeth ac un o gyrff ambarél y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) – y Swyddfa Cofnodion Troseddol (CRB) gynt

Rydym yn cwmpasu’r ardaloedd canlynol: Wrecsam, Sir y Fflint, Conwy, Sir Ddinbych, Gwynedd, Ynys Môn, Powys, Caer a Swydd Amwythig.

Rydym yn recriwtio ar gyfer y swyddi canlynol: Goruchwylydd Cyflenwi, Athrawon Uwchradd (pob pwnc), Cynradd – Sylfaen, Cyfnod Allweddol 1 (CA1), Cyfnod Allweddol 2 (CA2), Gweinyddwyr Meithrin, Cynorthwywyr Addysgu, Cynorthwywyr Addysgu Lefel Uwch (CALU), Gofalwyr, Glanhawyr, Goruchwylwyr Cinio, swyddi Gweinyddol, Rheolwyr Busnes, Technegwyr Gwyddoniaeth, Technegwyr TGCh, Arolygwyr Arholiadau, Athrawon Newydd Gymhwyso (ANG) ac Athrawon dan Hyfforddiant.

Ffeithiau Cyflym

  • Swyddfa Wrecsam oedd trydedd swyddfa New Directions i gael ei hagor yng Nghymru ac mae wedi bod yn gweithredu ers pum mlynedd.
  • Ers i gangen Wrecsam agor, mae wedi cofrestru 1,181 o ymgeiswyr.
  • Ers i gangen Wrecsam agor, mae’r tîm wedi llenwi 14,307 o leoliadau.
  • Mewn arolwg boddhad diweddar, dywedodd 87% o ymgeiswyr New Directions y byddent yn argymell New Directions Addysg i’w cydweithwyr proffesiynol.

Jenna Whittam– Rheolwr y Gangen

Mae Gogledd Cymru yn rhanbarth amrywiol ar gyfer recriwtio a hyfforddi ar draws y sector addysg. Rydym yn darparu gwasanaeth dwyieithog ac yn barod i weithio gyda phob ysgol a choleg yn yr ardal. Mae ein tîm yn adlewyrchu’r cleientiaid a’r ymgeiswyr rydym yn gweithio gyda hwy ac mae hyn yn ein helpu i ddarparu’r gwasanaeth cywir y tro cyntaf. Rydym yn agored ac yn onest ac mae uniondeb wrth wraidd ein gwasanaeth.

Sut i ddod o hyd i ni

SwyddfaWrecsam :
New Directions Education Ltd
1st Floor, Kingsway House
Ellice Way, Wrexham Technology Park
Wrecsam
LL13 7YT
Ffôn: 01978 884290
Ffacs: 01978 884291
Teithio
Yn y car: Parcio ar gael o flaen yr adeilad
Ar y trên: Wrecsam Canolog
Gwybodaeth am Deithio: Cludiant a Strydoedd Wrecsam