New Directions Addysg

Arbenigwyr Recriwtio a Hyfforddi yn y Sector Addysg

Mewngofnodi'r Cleient/Ymgeisydd

Gwasanaethau i Ymgeiswyr

Mae New Directions Addysg wedi bod yn gweithio gydag athrawon a phersonél eraill ym maes addysg ers 1999 i’w helpu i gael swyddi addysg yng Nghymru a Lloegr. Mae ein tîm yn asiantaeth cyflenwi athrawon flaenllaw yn y trefi a’r dinasoedd canlynol: Bryste, Birmingham, Caerdydd, Glynebwy, Henffordd, Lerpwl, Llundain, Manceinion, Abertawe a Wrecsam.

Rydym yn gweithio’n agos gyda’n hymgeiswyr i sicrhau bod y swyddi gwag mewn ysgolion a cholegau a gofrestrir gennym yn addas ar gyfer setiau sgiliau a gofynion unigol. Drwy weithio mewn partneriaeth agos â’r ysgolion a’r colegau yn ein hardal, gallwn hefyd weithio i baru ein hymgeiswyr â’r swyddi addysg mwyaf priodol yn agos i’w cartrefi.

New Directions Addysg – Yn Recriwtio ar gyfer…

Mae ein timau’n gweithio gydag ystod eang o bersonél yn y sector addysg i’w helpu i gael gwaith addas. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth ag ysgolion y blynyddoedd cynnar (meithrinfeydd), cynradd, uwchradd ac anghenion addysgol arbennig (AAA) yn ogystal â cholegau a phrifysgolion.

Rydym yn helpu i recriwtio ar gyfer y swyddi canlynol: Goruchwylwyr Cyflenwi, Athrawon Uwchradd (pob pwnc), Cynradd – Sylfaen, Cyfnod Allweddol 1 (CA1), Cyfnod Allweddol 2 (CA2), Gweinyddwyr Meithrin, Cynorthwywyr Addysgu, Cynorthwywyr Addysgu Lefel Uwch (CALU), Gofalwyr, Glanhawyr, Goruchwylwyr Cinio, swyddi Gweinyddol, Rheolwyr Busnes, Technegwyr Gwyddoniaeth, Technegwyr TGCh, Arolygwyr Arholiadau, Athrawon Newydd Gymhwyso (ANG), Athrawon dan Hyfforddiant, Staff Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) gan gynnwys Cynorthwywyr Addysgu, Cynorthwywyr Addysgu Lefel Uwch ac Athrawon.

Rydym yn gweithio’n agos gydag Athrawon Newydd Gymhwyso (ANG) drwy gydol eu blwyddyn olaf er mwyn helpu i’w tywys i’w swydd addysgu gyntaf ar ôl y brifysgol. Mae ein timau ledled y DU yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau a seminarau i helpu i roi’r newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf am ddeddfwriaeth i’r ANGau drwy gydol y flwyddyn. Mae’r digwyddiadau poblogaidd hyn yn rhoi’r newyddion diweddaraf i ymgeiswyr am y sector a swyddi cyflenwi gwag o dymor i dymor.

Hyfforddiant

Er mwyn cynnal safonau uchel mewn ysgolion a mynd i’r afael â’r diffyg cyfleoedd hyfforddi i athrawon cyflenwi, rydym wedi llunio rhaglen o gyrsiau hyfforddi o ansawdd uchel a gynhelir yn ystod gwyliau’r ysgol. Drwy gofrestru ar gyfer un o gyrsiau hyfforddi Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) New Direction Addysg, byddwch yn manteisio ar y canlynol:

  • Byddwch yn gwella ac yn cynnal eich ymarfer proffesiynol fel athro.
  • Byddwch yn gallu cynnwys manylion eich hyfforddiant DPP wrth wneud cais am swyddi addysgu hirdymor/parhaol.
  • Cynhelir ein cyrsiau gan hyfforddwyr addysg profiadol sy’n gyn-benaethiaid neu gyn-ymarferwyr ystafell ddosbarth neu sydd wrthi’n gwneud y swyddi hynny.
  • Mae cynnwys y cwrs wedi’i deilwra er mwyn bod yn briodol ac yn berthnasol i athrawon cyflenwi.
  • Byddwch yn mynychu cyrsiau gyda chyd-athrawon cyflenwi.